این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کارگاه آموزشی 1:
عنوان: شناسایی مواد معدنی با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی به روش طیف سنجی جرمی
 
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزار کننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ظرفیت: 25 نفر 
کارگاه آموزشی 2:
عنوان: شناسایی مواد معدنی با استفاده از طیف سنج نوری رامان (میکروسکوپ رامان)

تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: شرکت تکفام سازان طیف نور
ظرفیت: 25 نفر 
کارگاه آموزشی 3:
عنوان: میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و کاربردهای آن در شناسایی مواد

 
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - دکتر اژدرپور
ظرفیت: 25 نفر 

کارگاه آموزشی 4:
 عنوان: XRD - تفسیر و نحوه محاسبه شرر

تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - دکتر جابر انصاری
ظرفیت: 25 نفر 
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > شورای سیاست گزاری کنفرانس
.: ساختار سازمانی همایش  >  شورای سیاست گزاری کنفرانس

دکتر راضیه لک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دکتر محمد فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس محمدرضا بهرامن    رئیس خانه معدن ایران
دکتر فریبرز قریب رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مهندس زهره برومند رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دکتر محمد عطایی استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمد کارآموزیان دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر فرهنگ سرشکی استاد دانشگاه صنعتی شاهرود