این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقای test

جناب آقای مهندس امیر صفاری ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر محمد عطائی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر فرهنگ سرشکی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای مهندس عادل متحدی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر سجاد محمدی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر رضا میکائیل ( دانشگاه صنعتی ارومیه )
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر