این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقای دکتر سید هادی حسینی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )

جناب آقای دکتر ابراهیم قاسمی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )

جناب آقای دکتر رامین رفیعی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر عادل طاهری ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر مهدی نوروزی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر علی نوری قراحسنلو ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر کیومرث سیف پناهی شعبانی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر